Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ "TTIP ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ;" 
TTIP ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ;


ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ [από τα ΕΠΙΚΑΙΡΑ]

Aν πιστεύετε ότι αργεί η εφαρμογή των ουσιαστικών ρυθμίσεων της δια­βόητης TTIP, της εμπορικής συμφω­νίας ΕΕ - ΗΠΑ που είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των πολυεθνικών, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσετε. Τι κι αν δεν έχει υπογρα- φεί ακόμα κάποιο επίσημο κείμενο; Τι κι αν ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν de facto αποτύχει, αφού οι Ευρωπαίοι δεν πρόκειται να ενδώσουν στις απαιτήσεις των Αμερικανών; Η κυβέρνηση, ανεξαρτή­τως του αγαθού των προθέσεών της, εισάγει με νομοθέτημα τη νεοφιλελεύθερη αρχή της απόδειξης της βλαπτικότητας που διαπνέει τη φιλοσοφία της TTIP, αντικαθιστώντας τη θεμελιώδη για την προστασία των πολιτών αρχή της προφύλαξης.

Από την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά­ξεις», που φέρει τις υπογραφές του υπουρ­γού Οικονομίας, Γιώργου Σταθάκη, και της υφυπουργού Βιομηχανίας, Θεοδώρας Τζάκρη, η οποία είναι ουσιαστικά αρμόδια, δημιουργούνται υπόνοιες ότι στο όνομα «της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των επενδύσεων» αντικαθίστα­ται η εκ των προτέρων διενέργεια ελέγχων ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας καταστημάτων, εργαστηρίων και υπηρε­σιών. Επικρατεί, δηλαδή, το νεοφιλελεύθερο πνεύμα που διαπνέει και την TTIP, σύμφωνα με το οποίο οι έλεγχοι διενεργούνται εκ των υστέρων, σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Όπως καταγγέλλεται, το σχέδιο νόμου θέτει σε κίνδυνο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος, ενώ προετοιμάζει την κοινή γνώμη για την εφαρμογή εμπορικών συμφωνιών που θυσιάζουν κυριολεκτικά τα πάντα στον βωμό του κέρδους.

Επίσημος κυβερνητικός στόχος είναι η βελ­τίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ορθολογικής μεταρρύθμισης του συστήματος αδειοδότησης των επιχειρή­σεων και της απλοποίησης των διαδικασιών άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο νόμος θα αποτελέσει τον οδηγό αδειο­δότησης όλων των οικονομικών δραστη­ριοτήτων, ενώ στο πεδίο εφαρμογής αυτού υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι δραστηριότητες που αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων. Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα δήλωσε η κυρία Τζάκρη, με την επίμαχη νομοθετική πρω­τοβουλία δεν καταργείται απλώς η άδεια, αλλά και όλα τα περιττά δικαιολογητικά, μειώνοντας ουσιαστικά, όπως διατείνεται η υφυπουργός, την εμπλοκή της διοίκησης στην έναρξη της επιχειρηματικής δραστη­ριότητας και χτυπώντας έτσι δραστικά εστίες καθυστέρησης και πιθανής διαφθοράς.

Για κινδυνολογία μιλούν στο υπουργείοΚύκλοι του υπουργείου Βιομηχανίας διαψεύδουν στα «Επίκαιρα» ότι έχει χρησιμοποιηθεί η TTIP ως «μπούσουλας», παραδέχονται, ωστόσο, ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή διεθνών θεσμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο πλαίσιο ασαφές και περίπλοκο,
όταν με το νέο σύστημα τα δικαιολογητικά, για παράδειγμα, που κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης διατηρούνται στο αρχείο της και δεν προσκομίζονται στη διοίκηση. Θα ακολουθήσει η απλούστευση της αδειοδότησης στον τομέα της εξόρυξης, στις υπόλοιπες τουριστικές υποδομές (μαρί­νες, γήπεδα γκολφ κ.λπ.) και στα «έξυπνα» επιχειρηματικά πάρκα, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση της online διαδικασίας αδειοδότησης, που θα παραδοθεί μέχρι το 2018. Επίσης, επεξεργά­ζεται και θα νομοθετήσει το επόμενο χρονι­κό διάστημα ένα νέο σύστημα ελέγχων στο στάδιο της πραγματικής λειτουργίας των επιχειρήσεων. «Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός φιλικού και ξεκάθαρου επιχειρηματικού περιβάλλο­ντος. Δεν καταργούνται αρμοδιότητες, όπως αυτές των δήμων, αλλά θεσπίζονται κανόνες. Είναι ευθύνη, για παράδειγμα, των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να ισχύουν αυτά για τα οποία έχουν δεσμευτεί.


Ναι μεν θα είναι πιο εύκολο να ανοίξει ένα κα­τάστημα, αλλά ο εκ των υστέρων έλεγχος θα είναι πιο αυστηρός και σε περίπτωση παρα­βάσεων προβλέπεται και το άμεσο κλείσιμο. Η ίδια κινδυνολογία είχε προκληθείκαι πριν από τέσσερα χρόνια για τις άδειες δόμησης που αφαιρέθηκαν από τις πολεοδομίες, αλλά έχει αποδειχτεί ότι το σημερινό πλαίσιο, με βάση το οποίο βεβαιώνουν πολιτικοί μηχανικοί με τη σφραγίδα τους, είναι πιο αυστηρό», συ­μπληρώνουν οι ίδιες πηγές.

Όσοι αντιτίθενται, ωστόσο, στο νομοσχέ­διο ζητούν την πλήρη αντικατάστασή του, αφού, κατά τη γνώμη τους, δεν επιδέχεται βελτιώσεων. Οι αντιδρώντες, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εστιάζουν την κρι­τική τους στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

• Για τα τρόφιμα και τα ποτά καταργείται η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης καταλλη­λότητας ή σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευ­σης. Επίσης, καταργούνται η άδεια ίδρυσης και η άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική Αρχή για δραστηριότητες μεταποίησης τρο­φίμων ζωικής προέλευσης.

• Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδια­φέροντος αφαιρείται το δικαίωμα των ΟΤΑ στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων (π.χ., καταστήματα διασκέδασης), αφού το νο­μοσχέδιο καταργεί τόσο την «προέγκριση» όσο και την «άδεια μουσικής» που σήμερα χορηγούν τα αιρετά όργανα των δήμων. Με την κατάργηση δετού προληπτικού ελέγχου από τις υγειονομικές υπηρεσίες και την αντι­κατάσταση της άδειας λειτουργίας με την αποκαλούμενη «γνωστοποίηση» του ίδιου του επιχειρηματία, η λειτουργία οποιοσδή­ποτε τέτοιας δραστηριότητας στα όρια ενός δήμου καθίσταται ουσιαστικά ανεξέλεγκτη. Κι όλα αυτά όταν σε πολλά ευρωπαϊκά κρά­τη απαιτείται ειδική μελέτη ηχορρύπανσης.

• Για τη λειτουργία των τουριστικών κατα­λυμάτων επιτρέπεται η λειτουργία πισίνας με απλή γνωστοποίηση του ιδιοκτήτη και χωρίς προηγούμενο έλεγχο.

• Για τα κέντρα διασκέδασης και τους κινη­ματογράφους καταργούνται τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που αναλύονται σε προγενέστερους νόμους.

«Ανοίγει η κερκόπορτα»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ανήκων στο κόμ­μα των Οικολόγων Πράσινων και νομικός περιβάλλοντος Κώστας Διάκος τονίζει στα «Επίκαιρα» ότι η απλοποίηση των διαδικα­σιών ανοίγει την κερκόπορτα για να περάσει η κατάργηση της αρχής της προφύλαξης, γι' αυτό και χαρακτηρίζει μεγάλο στοίχημα για τους πολιτικούς παγκοσμίως την ανατροπή της εμπορευματοποίησης της καθημερινό­τητας. Μάλιστα, ο ίδιος υπογραμμίζει την ορθότητα των όσων είπε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συζήτησης για τη Συ­νταγματική Αναθεώρηση, ότι, δηλαδή, η πο­λιτική πρέπει να ασκείται από πολιτικούς και όχι από τεχνοκράτες.

«Ο περιορισμός έστω της αρχής της προφύ­λαξης οδηγεί ακριβώς στην κατεύθυνση που ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να αποφύγει. Σε μια Ευρώπη που έχει υποταχθεί σε μια οικονομίστικη λογική σε βάρος της κοινωνίας και του πολιτισμού της, ως κοινωνικό υπό­λειμμα έχει μείνει η αρχή της προφύλαξης. Πρόκειται για μια κόντρα της αμερικανικής και της ευρωπαϊκής λογικής που ξεκίνησε από τη Συνθήκη της Καρθαγένης και αφο­ρούσε στους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Η ευρωπαϊκή οπτική απαιτεί μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τα ατομικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα των πολιτών, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που περιορίζονται σε αποζημιώσεις όσων προκαλούν πρόβλημα από την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και εκ των υστέρων. Οι ΗΠΑ και οι πολυεθνικές επιχειρούν να σπάσουν τις "κόκκινες γραμμές" με κοινωνικό πρόσημο για την οποιαδήποτε άσκηση οικονομικής - επιχειρηματικής δραστηριότητας κι αυτό εκ­φράζεται και με τις διατλαντικές συμβάσεις, κυρίως με την TTIP αλλά και με τη CETA [σ.σ.: η εμπορική συμφωνία ΕΕ - Καναδά], που φαίνεται ότι θα εγκριθείεντός των ημερών», επισημαίνει ο κ. Διάκος.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ίδιος ζητά να επα­νεξεταστεί το νομοσχέδιο με όρους που να εγγυώνται την τήρηση της αρχής της προ­φύλαξης, χωρίς να τίθενται παράλληλα γρα­φειοκρατικά εμπόδια: «Στην Ελλάδα, όπου επικρατεί ακόμα μια συγκεκριμένη διοικητική νοοτροπία, ο αποκλειστικά εκ των υστέρων έλεγχος θα είναι ατελής και ατελέσφορος. Απαιτείται από τον ελεγχόμενο μια κοινωνική ευαισθησία, η οποία στη χώρα μας δεν υφί- σταται γιατί μέχρι τώρα είχαμε πελατειακό κράτος. Επομένως πρέπει να προηγηθούν άλ­λες ρυθμίσεις που θα προσδιορίζουν καλύτε­ρα τη σχέση πολίτη - κράτους», συμπληρώνει με νόημα ο κ. Διάκος. ■

I http://www.epikaira.gr I 63

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου