Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

George A. Emmanouil: The contribution of the EU budget 2021-27 to European Economic and Political IntegrationThe contribution of the EU budget 2021-27 to European Economic and Political Integration

Based on the overall size of GDP, the European Union’s economy is second, with the US first and China third. Also, the EU is the second largest exporter of products after China, the second largest importer of products after the US, and the leading importer and exporter of services, while at the same time the EU is the largest FDI investor in the world (2018).
EU-15 had developed a strong enlargement policy (2004 +10, 2007 +2, 2013 + 1, 2025 + 2, 2030 + 2), is addressing the needs of third countries from 2003 onwards through the ENP neighborhood, while donating more than 50% of global humanitarian resources mainly through the UN.
The outcome of these policies was the positive extension of the principles of Europe, i.e. democratization and human rights in international relations, soft power in democratic terms (without the use of military means) etc.
The main weaknesses of the EU are its demographic aging, its energy dependency and its colonial heritage.

Γιώργος Εμμανουήλ: H συμβολή του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 2021-27 της ΕΕ στην Οικονομική και Πολιτική Ενοποίηση της Ευρώπηςσυμβολή του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 2021-27 της ΕΕ στην Οικονομική και Πολιτική Ενοποίηση της Ευρώπης

Με βάση το συνολικό μέγεθος του ΑΕΠ η Ε.Ε. είναι δεύτερη, με πρώτη τις ΗΠΑ και τρίτη την Κίνα. Επίσης, η Ε.Ε. είναι δεύτερη στις εξαγωγές προϊόντων μετά την Κίνα, ο δεύτερος εισαγωγέας προϊόντων μετά τις ΗΠΑ, ενώ κατέχει την πρώτη θέση ως εισαγωγέας και εξαγωγέας υπηρεσιών και είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής άμεσων ξένων επενδύσεων στον κόσμο (2018).

Επιπλέον, η Ε.Ε.των 15 ανέπτυξε ισχυρή πολιτική διεύρυνσης (2004+10, 2007 +2, 2013+1, 2025+2, 2030+2) αλλά και γειτνίασης ΕΝΡ από το 2003 έως και σήμερα, ενώ είναι χορηγός πόρων μεγαλύτερων των 50% της συνολικής παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας κυρίως μέσω του ΟΗΕ.
Συνέπεια των πολιτικών αυτών ήταν η θετική επέκταση των αρχών του Ευρωπαϊσμού, του εκδημοκρατισμού και των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις διεθνείς σχέσεις, με δημοκρατικούς όρους softpower (χωρίς τη χρήση στρατιωτικών μέσων).

Αδυναμίες της Ε.Ε. θεωρούνται η δημογραφική της γήρανση, η ενεργειακή της εξάρτηση και η αποικιακή της κληρονομιά.

Η Ε.Ε., μέσω της κοινής πολιτικής των κανόνων ανταγωνισμού και της δημοσιονομικής πολιτικής, επιδιώκει να ενισχύσει τους ισχυρούς ανταγωνιστικούς της τομείς όπως είναι τα  χημικά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κυκλική οικονομία, η  βιομηχανική παραγωγή, η βιοτεχνολογία, καθώς και να βελτιώσει την θέση της σε τομείς που παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις ΗΠΑ και Ιαπωνία όπως στην τεχνολογία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην ηλεκτρονική, στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς, στη ρομποτική, στην αεροναυπηγική και στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και διασύνδεσης έρευνας με παραγωγή.