Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Κοινή επιστολή 375 οργανώσεων προς τους Ευρωβουλευτές σχετικά με τη Συμφωνία TTIPΜε κοινή τους επιστολή προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 375 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (μεταξύ των οποίων και το Πράσινο Ινστιτούτο) καλούν τους ευρωβουλευτές να απορρίψουν με ψήφισμά τους κάθε εμπορική ή επενδυτική Συμφωνία που είναι αντίθετη με το δημόσιο συμφέρον, όπως η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).

Δείτε παρακάτω το κείμενο της επιστολής και τις 375 οργανώσεις που το συνυπογράφουν 
Για ένα ψήφισμα για την ΤΤΙΡ που θέτει τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη δημοκρατία πάνω από βραχυπρόθεσμα κέρδη και δυσανάλογα εταιρικά δικαιώματα

Αγαπητό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Υπό το φως των συνεχιζόμενων εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ψήφισμα για τη Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία ΤΤΙΡ (επίσης γνωστή ως Διατλαντική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου TAFTA), απευθυνόμαστε σε σας ως μια πανευρωπαϊκή συμμαχία 375 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που μοιραζόμαστε μια βαθιά ανησυχία για τις διάφορες απειλές που εμπεριέχει η συμφωνία. Εκπροσωπούμε ένα ευρύ φάσμα δημόσιων συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, των ατομικών δικαιωμάτων, της γεωργίας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών για την προστασία των προτύπων των τροφίμων και της γεωργίας, της καλής διαβίωσης των ζώων, των κοινωνικών και εργασιακών προτύπων, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των δικαιωμάτων των μεταναστών, των ανέργων, της νεολαίας και των γυναικών, των αναπτυσσόμενων χωρών, της πρόσβασης του κοινού στην πληροφορία και τα ψηφιακά δικαιώματα, των βασικών δημόσιων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, και άλλων.

Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαμορφώνει άποψη για την ΤΤΙΡ και το ρόλο που το Κοινοβούλιο έχει ήδη παίξει στη διοργάνωση δημοκρατικών δημόσιων συζητήσεων για το θέμα. Καλούμε όλους τους ευρωβουλευτές να συμφωνήσουν σε ένα ισχυρό ψήφισμα που θα καθιστά σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει οποιεσδήποτε μελλοντικές εμπορικές ή επενδυτικές συμφωνίες που δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και απειλούν σημαντικά δικαιώματα που έχουν αποκτηθεί μετά από μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο.

Για το σκοπό αυτό, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τα βασικά αιτήματα μας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, τα οποία έχουμε συν-διαμορφώσει με τους συμμάχους μας στις ΗΠΑ και τα οποία τέθηκαν για πρώτη φορά σε μια κοινή δήλωση της κοινωνίας των πολιτών τον Μάιο 2014:

Διαφάνεια τώρα: όλα τα έγγραφα που αφορούν τις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ, συμπεριλαμβανομένων των προσχέδιων των ενοποιημένων κειμένων, πρέπει να δημοσιοποιούνται για να καταστεί δυνατή μια ανοικτή και κρίσιμη δημόσια συζήτηση σχετικά με την ΤΤΙΡ.

Μια δημοκρατική διαδικασία που θα επιτρέψει τον έλεγχο και αξιολόγηση των κειμένων διαπραγμάτευσης και που θα εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Αυτή θα περιλαμβάνει το Ευρωκοινοβούλιο και συζητήσεις στα εθνικά κοινοβούλια καθώς και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα συνδικάτα και ομάδες ενδιαφερομένων.

Όχι στο ISDS: κάθε διάταξη που περιλαμβάνει μηχανισμούς για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών (ISDS) πρέπει να τεθούν οριστικά εκτός των διαπραγματεύσεων και να μην εισαχθεί κανένας άλλος μηχανισμός (συμπεριλαμβανομένων έμμεσα μέσω άλλων προ-υπαρχουσών ή μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών) που θα επιφυλάσσει προνομιακά δικαιώματα για ξένους επενδυτές.

Κανένα κανονιστικό συμβούλιο συνεργασίας: όλοι οι κανονισμοί πρέπει να είναι πλήρως στα χέρια των δημοκρατικά ελεγχόμενων φορέων και διαδικασιών.

Καμία απορρύθμιση των κανόνων που διασφαλίζουν και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον: τα πρότυπα της ΕΕ πρέπει να τηρούνται και όχι να «εναρμονίζονται» προς τα κάτω στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Αυτά περιλαμβάνουν κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, προστασία του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας, φροντίδα για το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αναγέννησης των φυσικών πόρων μας, καλή διαβίωση των ζώων, πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων και περιβαλλοντικά βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, πρόσβαση σε πληροφορίες και σήμανση, τον πολιτισμό και την ιατρική, τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και την προστασία των δεδομένων, την ουδετερότητα του διαδικτύου και άλλα ψηφιακά δικαιώματα. Η αμοιβαία αναγνώριση δεν είναι αποδεκτή στο μέτρο που υπονομεύει δημοκρατικά συμφωνηθέντα πρότυπα και ισχυρές διασφαλίσεις. Η αρχή της προφύλαξης πρέπει να εφαρμόζεται ευρέως.

Καμία περαιτέρω απορρύθμιση και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Ζητούμε εγγυημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και άλλες δημόσιες υπηρεσίες και το δικαίωμα να επιλέγουμε δημόσιες συμβάσεις που προωθούν την τοπική απασχόληση και οικονομία, το τοπικό περιεχόμενο, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη βιώσιμη οικονομία, τις κοινωνικές θεωρήσεις και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
Την προώθηση ανθρώπινων και περιβαλλοντικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και την προστασία της μικρής οικογενειακής γεωργίας.

Οι δημόσιες αρχές πρέπει να διατηρήσουν την πολιτική εξουσία και τις δομές που απαιτούνται για την προστασία ορισμένων ευαίσθητων τομέων και να διασφαλίσουν τα πρότυπα που είναι σημαντικά για την ποιότητα της ζωής μας. Διεθνώς συμφωνηθέντα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να γίνονται σεβαστά και να εφαρμόζονται. Η συνεχής παραβίαση των προτύπων εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την επιβολή χρηματικών προστίμων.

Κανένας περιορισμός σχετικά με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ελάχιστη ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει – ή διαρρεύσει – σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΤΤΙΡ εγείρει σημαντικές ανησυχίες ότι οι απαιτήσεις μας δεν αντικατοπτρίζονται στην προσέγγιση που ακολουθεί η ΕΕ. Για παράδειγμα:
Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς ολοκληρωμένη και αποτελεσματική δημόσια διαβούλευση. Η έλλειψη διαφάνειας και δημοκρατικών διαδικασιών καθιστά αδύνατο για τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το δημόσιο συμφέρον προστατεύεται. Τα λόμπυ των επιχειρήσεων έχουν προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε ευκαιρίες που επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις.

Το προτεινόμενο κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων, ιδιαίτερα η συμπερίληψη διάταξης για την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών και Κρατών (ISDS), θα δώσει στους επενδυτές αποκλειστικά δικαιώματα να μηνύσουν Κράτη όταν δημοκρατικές αποφάσεις, που λαμβάνονται από δημόσιους οργανισμούς για το δημόσιο συμφέρον, θεωρείται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα αναμενόμενα κέρδη τους. Οι μηχανισμοί αυτοί βασίζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων που λειτουργούν εκτός των εθνικών δικαστικών συστημάτων και έτσι υπονομεύουν τα εθνικά μας και Ευρωπαϊκά νομικά συστήματα και τις δημοκρατικές δομές μας για τη διαμόρφωση νόμων και πολιτικών για το δημόσιο συμφέρον. 

Η δημιουργία νέων δομών και διαδικασιών αντι-δημοκρατικής διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην «εναρμόνιση των κανονισμών», όπως το προτεινόμενο συμβούλιο κανονιστικής συνεργασίας θα κάνουν το ΤΤΙΡ και άλλες συμφωνίες ένα κινούμενο στόχο, «ζωντανές συμφωνίες», που συνεχώς θα αναπτύσσονται μυστικά από μη εκλεγμένους γραφειοκράτες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι αντιδημοκρατικές δομές απειλούν να μειώσουν σημαντικά πρότυπα και κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, ή να απαγορεύουν μελλοντικές βελτιώσεις, ανεξαρτήτως της αναγκαιότητας και της λαϊκής εντολής.

Στοιχεία από επιχειρήσεις και έγγραφα από το λόμπυ της βιομηχανίας αποκαλύπτουν ότι η εστίαση σε μη-δασμολογικά εμπόδια και στην κανονιστική σύγκλιση χρησιμοποιείται για να ωθήσει την απορρύθμιση, την αύξηση των εγγυήσεων για τις επενδύσεις, τα μονοπώλια ενισχυμένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, τελικά, μια κούρσα προς τα κάτω.

Σας καλούμε να στείλετε ένα σαφές και ισχυρό μήνυμα στους διαπραγματευτές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απορρίψει την ΤΤΙΡ και κάθε άλλη εμπορική ή επενδυτική συμφωνία προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι δεν εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και γιατί απειλούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες που αποκτήθηκαν μέσα από μακροχρόνιους δημοκρατικούς αγώνες.

Οι οργανώσεις που συνυπογράφουν:


AITEC, France
Health Action International, Europe
Fairwatch, Italy
Austrian Trade Union Federation (OGB ), Austria
Vereinigung fur Okologische Okonomie e.V., Germany
Institut za trajnostni razvoj - Institute for sustainable development, Slovenia
BI gegen Gasbohren Kleve, Germany
Attac Kreis Kleve, Germany
End Ecocide on Earth, Austria
Global Justice Now (formerly World Development Movement), UK
ATTAC Niederrhein, Germany
Bundesarbeitskammer, Austria
Compassion in World Farming, International – Europe
LobbyControl, Germany
NaturFreunde Deutschlands e.V., Germany
SUDWIND, Austria
War on Want, UK
Umweltinstitut Munchen, Germany
ALTERNATIVA NORD / SUD PER IL XXI SECOLO ( ANS - XXI ONLUS ), ITALY
Oikos - Cooperacao e Desenvolvimento, Portugal
CIDAC, Portugal
Center for Encounter and Active Non-Violence, Austria
ACEP - Associacao para a Cooperacao Entre os Povos, Portugal
Zelena akcija/FoE Croatia, Croatia
ASNAI, Germany
highlands and islands against fracking, Scotland
Arbeitsgemeinschaft bauerliche Landwirtschaft, Germany
BUND Rems/Murr, Germany
LEGAMBIENTE, ITALY
Fracking Free Ireland, Ireland
ATTAC Hungary, Hungary
Stuttgarter Wasserforum, Germany
Rettet den Regenwald e. V., Germany
Medicina Democratica ONLUS, Italy
CCC -Stuttgart, Germany
ATTAC Italia, Italy
Burgerinitiative Havixbeck, Germany
IBD Initiative Burger fur Demokratie, Germany
CGSP wallonne, Belgium
Federation des Resistances, Belgium
UNION LUXEMBOURGEOISE des CONSOMMATEURS ( ULC ), LUXEMBOURG
Global Marshall Plan Initiative, Europe
G3W / M3M, Belgium
WEED - World Economy, Ecology & Development Assoc., Germany
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe (GdG-KMSfB), Austria
Quercus - National Association for Nature Conservation, Portugal
Iuridicum Remedium, Czech Republic
Za Zemiata, Friend of the Earth Bulgaria, Bulgaria
Centre for Sustainable Development, Lithuania
SumOfUs.org, International
Vrijschrift, Netherlands
STOPAIDS, UK
Interreligiose Gemeinschaft fur Frieden Stuttgart, Germany
Salamander Trust, UK
NOAH Friends of the Earth Denmark, Denmark
Tuke Institute, UK
FIAN, Germany
Friends of the Earth Malta, Malta
Federation of Young European Greens (FYEG), Europe
Consejo Ciudadano Podemos Valencia, Spain
Fundacja Strefa Zieleni (Green Zone Foundation), Poland
progetto Sulla Soglia (coop soc Tangram, Rete famiglie aperte, coop soc Insieme), ITALY
Colectivo Sur Cacarica, SPAIN
Zeroviolenza, Italy
marxistische linke, Germany
Comitato Roma 12 per i Beni Comuni, Italy
AVERT, UK
Alce Nero S.p.A., Italy
Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), Netherlands
FNME CGT, FRANCE
Ars Narrandi e.V., Germany
Small Ones Develop (SmOD), Sweden
VSF Justicia Alimentaria Global,Spain
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte, Spain
ASiA - Associacio Salut iAgroecologia, SPAIN
Amigos de la Tierra, Spain
Locale Globale, Italy
PLATAFORMA RURAL / ALIANZAS POR UN MUNDO RURAL VIVO, SPAIN
The Irish Doctors’ Environmental Association (IDEA), Ireland
Reseau Environnement Sante, France
Susivienijimas Zali. LT, Lithuania
Coordinamento Nord Sud del mondo, Italy
May Day, Denmark
lacasademitia.es, Spain
ATTAC Bizkaia, Basque Country
soldepaz.pachakuti, SPAIN
perUnaltracitta- laboratorio politico, Italia
Belgique parlons-en, Belgium
DONNE IN RETE X LA PACE, ITALY
MENSCHENRECHTE 3000 e.V. ( HUMAN RIGHTS 3000), Freiburg, Germany
Baladre, Spain
Asociacion Paz con Dignidad, SPAIN
Action for Breast Cancer Foundation, Malta
CGT Cantabria, SPAIN
Grupo Renta Basica Andarivel, SPAIN
Plataforma de Afectado por la Hipoteca de Bizkaia. Kaleratzerik Ez., Bilbao Bizkaia
Berliner Wassertisch, Germany
Asociacion de Vecinos Ramon Pignatelli, Zaragoza
Joves d’Esquerra Verda, Catalunya
ATTAC Espana, SPAIN
Center for Environment, Bosnia and Herzegovina
EUrope NEWnited Serviceteam, Austria
Asamblea Popular de La Elipa, Madrid
TERRA LIBERA TUTTI, ITALY
Asamblea Popular de Puente de Vallecas, Spain
La Catalunya de totes: en xarxa per decidir-ho tot, Spain
la Floresta indignada Actua, La Floresta (Sant Cugat del Valles)
asociacion vecinos mostoles, espana-madrid -mostoles
MWB – FGTB, Belgium
FeministAlde, Basque Country
Initiativ Liewensufank, Luxembourg
ACCI O ECOLOGISTA - AGR O, SPAIN
SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA, SPAIN
The Cancer Prevention & Education Society, UK
comitato acqua bene comune q4 firenze, Italy
UK National Hazards Campaign, UK
Social Europe - Front Against TTIP (Malta), Malta
CUMBRE SOCIAL VASCA, PAIS VASCO - ESPA NA
ELA, Basque Country
Slow Food Deutschland e.V., Germany
RETS, Spain
COSPE, ITALY
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Finland
European Water Movement, Europe
AHT Gelditu! Elkarlana, Basque Country
EQUO -Andalucia, SPAIN
Anticapitalistas Burgos, SPAIN
Salva la Selva, Spain
Soil Association, UK
Asociacion canaria de economia alternativa, Las Palmas de G.C.
Alterativa antimilitarista.moc Canarias, Las Palmas de G.C.
REDESSCAN -Red Canaria en defensa del sistema publico de Servicios sociales, Canarias
Aktion Familienfasttag der Katholischen Frauenbewegung Diozese Innsbruck, Austria
Ecologistes en Accion de Valencia, SPAIN
Asamblea Popular 15M - Tres Cantos, SPAIN
ECOLOGIA I PAU, Novelda, Alicante
AdA Getafe, SPAIN
PowerShift e.V., Germany
Campact e.V., Germany
BI lebenswertes Korbach e.V., Germany
BI Fracking freies Hessen, Germany
Arbeitsgemeinschaft der Paderborner Natur- und Umweltschutzverbande, Germany
European Work Hazards Network, Europe
Collectif Causse Mejean - Gaz de Schiste NON !, France
Intersindical Valenciana, Pais Valencia
Burgerburo Stadtentwicklung, Germany
Rosa Luxemburg Stiftung, Germany
Abgefrackt Bundnis Weidener Becken gegen Fracking, Germany
Ecologistas en Accion Cordoba, SPAIN
Alliance Against Poverty, Malta
Naturschutzbund Vorarlberg, Austria
Vorarlberger Plattform gegen Atomgefahren, Austria
BI Kein CO2 -Endlager Altmark, Germany
Forderverein Informationstechnik und Gesellschaft, Germany
Ecologistas en Accion Suroeste de Madrid, Spain
SOL - People for Solidarity, Ecology and Lifestyle, Austria
Burgerenergie-Altmark Gen.schaft, Germany
SIAGRO SL, SPAIN
Buergerinitiative gegen Gasbohren Hamm ( BIGG ), Germany
REDMONTA N AS, SPAIN
CHEM Trust, UK
15M Tomelloso, SPAIN
Mouvement politique des objecteurs de croissance, Belgium
COAG, Spain
Health and Environment Alliance, Europe
Keep Ireland Fracking Free, Ireland
Fair Trade Hellas, Greece
Farms Not Factories, UK
Attac France, France
Afrika Kontakt, Denmark
Plataforma Nao Ao TTIP, Portugal
Transnational Institute, Netherlands
Fundacja Kuznia Kampanierow, Poland
Solidary Bulgaria, Bulgaria
Confederacion Pirata, Spain
Foundation for Environment and Agriculture ( FEA ), Bulgaria
Attac Deutschland, Germany
Ecologistas en Accion, Spain
Mujeres de Negro contra la guerra -Andalucia, Sevilla, Spain
Stowarzyszenie Niesiolowice-Wesiory Kamienne Kregi, Poland
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika, Germany
Green Institute, Greece
Campagna Stop TTIP Italia, Italy
FEDERACI ON DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA, SPAIN
Focus Association for Sustainable Development, Slovenia
Federacion de Asociaciones de Medicus Mundien Espana, SPAIN
Medicus Mundi Catalunya, Spain
Umanotera, Slovenian foundation for sustainable development, Slovenia
Protestival, Slovenia
AlpeAdriaGreen, international asotiation for nature and environment protection, Slovenia
Slow Food, international (headquarters: Italy)
Health Poverty Action, UK
Zdruzenje za promocijo in organizacijo kulturnih prireditev, Festival Sanje, Slovenia
GMB Trade Union, UK
Attac Munchen, Germany
GAIA - Environmental Action Group, Portugal
Drustvo gibanje TRS, Slovenia
Federacion de Servicios a la Ciudadania – CCOO, Spain
Solidarite Socialiste, Belgium
Polish Fair Trade Association, Poland
VSF - Justicia Alimentaria Global, Spain
Emaus Fundacion Social, Spain
Mouvement Ecologique, LUXEMBOURG
Kriminaalihuollon tukisaatio KRITS, Finland
Aseed Europe, Netherlands
TTIP -info network, Finland
Links Ecologisch Forum ( LEF ) - Forum Gauche Ecologie ( FGE ), Belgium
Exodo.org, Spain
Biodynamiske Forbrugere, Denmark
reusers.salonika, Greece
Gen-ethisches Netzwerk e.V., Germany
Centrum Zrownowazonego Rozwoju, Poland
#NoalTTIP, Spain
PARLAMENT CIUTAD A (Grupo Impulsor), SPAIN
15M torrelodones, SPAIN
Grupo de trabajo de Cordoba sobre el TTIP, SPAIN
EKPIZO (Consumer Association the Quality of Life), Greece
Frau&ArbeitgGmbH, Austria
Bund fur Umwelt und Naturschutz e.V, Landesverband NRW , Kreisgruppe Bielefeld, Germany
Drustvo Bober - Okoljsko gibanje Dolenjska, Slovenia
Smoke Free Partnership, Belgium
Xnet, Spain
Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, Spain
CONFEDERACION INTERSINDICAL, SPAIN
Plataforma Andalucia Libre de Transgenicos ( PALT ), Spain
Sindiato Ferroviario - Intersindical de Sevilla, Sevilla (Spain)
Drustvo Duh casa, Slovenia
CNCD -11.11.11 (Centre National de Cooperation au Developpement), Belgium
Burgerinitiative gegen CO2 Endlager e.V., Germany
Bulgarian Campaign Against Nuclear Energy, Bulgaria
Lluita internacionalista de Girona, Girona
Asociacion de Vecinos de Tres Cantos (Madrid/Espana), SPAIN
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA ( IAC ), CATALUNYA
MESA CIUTADANA i D’ ENTITATS PER LA PARTICIPACI O, SPAIN
Asamblea Cantabra por las Libertades y contra la Represion. LIBRES, SPAIN
ICV - EUiA Girona, Catalunya
Colibri e. V, Germany
WIB Wasser in Burgerhand, Germany
ARS UNION, Bulgaria
Social center – Varna, Bulgaria
Bulgarian Workers Union, Bulgaria
BulgariansForPeace, Bulgaria
Citizens Against Shale Gas, Bulgaria
Ecological future, Bulgaria
Marea Granate Bristol, UK
IG Fracking-freies Artland e.V., Germany
United for global change, Bulgaria
Club 23 september, SPAIN
JUST I CIA i PAU – Girona, CATALUNYA
The Federation of mother and child homes and shelters, Finland
HNE Eberswalde, Germany
Coordinadora d’ ONG Solidaries de les comarques gironines i l’Alt Maresme, Spain
The Gaia Foundation (Malta), Malta
Breast Cancer UK, UK
Free centre for free people, Bulgaria
Plataforma Cidada de Ourense Non al TTIP, Spain
Marxa Mundial de Dones- Catalunya, Spain
Belgian National Intermutualistic College, Belgium
Drustvo Ekologi brez meja, Slovenia
GOIENER , S. COOP, SPAIN
Raittiuden Ystavat / Friends of Soberism, Suomi / Finland
Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Wurttemberg, DEAB e.V., Germany
Jubilats per Mallorca, SPAIN
Iniciativas de Cooperacion Internacional para el Desarrollo ( ICID ), SPAIN
Iaioflautes Girona, Catalunya
European Community of Consumer Cooperatives, Europe
Commons Network, Germany / Netherlands
Asamblea Antimilitarista Madrid, SPAIN
Panoptykon Foundation, Poland
Ecosol, Spain
Marea Granate Londres, UK
Proces Constituent (Associacio pel Canvi Social Paficic i Democratic),Spain (Catalunya)
Confederation paysanne, France
Fundacion Alborada, Spain
Initiative Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegen TTIP, Germany
Greenpeace, Europe/ US
Asociacion Espanola de Educacion Ambiental, Spain
CADTM Europe, Europe
Maan ystavat / Friends of the Earth Finland, Finland
ECOAR ))), Galicia
Re:Common, Italy
Comite de Solidaridad con los Pueblos de Cantabria- INTERPUEBLOS, SPAIN
NABU, Germany
KAB - Katholische ArbeitnehmerInnen Bewegung Wien (Catholic worker movement Vienna), Austria
PLATAFORMA CONTRA LA PRIVATIZACI ON DEL CANAL DE ISABEL II / MAREAAZUL 15M,
SPAIN
Attac Austria, Austria
Friends of the Earth Germany BUND, Germany
Podem Illes Balears, SPAIN
Europeans Greens in London, UK
Drustvo LUGOS, Slovenia
Ecoforum for Sustainable Development Association, Bulgaria
Inter Environnement Wallonie, Belgium
Federacion SETEM, SPAIN
BUNDjugend/Young Friends of the Earth Germany, Germany
Campanya Catalunya NO al TTIP, Catalunya
La Ortiga, Spain
European Anti-Poverty Network, Europe
ACV – CSC, Belgium
FACUA, SPAIN
Economia del Bien Comun, Spain
FoEE, Belgium
Corporate Europe Observatory, Belgium
11.11.11.,Belgium
Forebyggelses- og Patientradet, Denmark
Institute of Global Responsibility, Poland
Milieudefensie, The Netherlands
Werkstatt Okonomie, Germany
Women’s International League for Peace and Freedom, nederlandse sectie, Netherlands
Gewerkschaft Pro-Ge Die Produktionsgewerkschaft, Austria
AUGE / UG - Alternative, Grune und Unabhangige GewerkschafterInnen, Austria
Haagse Mug, Netherlands
FAIRTRADE Austria, Austria
OBV - Via Campesina Austria, Austria
German NGO on Environment and Development / Forum Umwelt und Entwicklung, Germany
European Federation of Public Service Unions (EPSU), Belgium
MUGARIK GABE ONGD, Basque Country
Katholische ArbeinehmerInnen Bewegung Osterreich, Austria
EH . TTIP . EZ, Basque Country
Drustvo za trajnostni razvoj Duh casa, Slovenia
Precarios Inflexiveis - Associacao de Combate a Precariedade, Portugal
Sindicato do Comercio, Escritorios e Servicos do Minho CESMINHO, Portugal
ATTAC Denmark, Denmark
REAS EUSKADI, SPAIN
CUMBRE SOCIAL VASCA, PAIS VASCO - ESPANA
Collectif Roosevelt . BE, Belgium
Alliance D19-20, Belgique
UNISON the public services union, UK
Mouvement ouvrier chretien (MOC), Belgium
NATIONAL JUSTICE & PEACE NETWORK, ENGLAND & WALES
Naturefriends International, Austria
Presence et Action Culturelles, Belgique
The Danish Eco Council, Denmark
MPE – HVE, Belgium
Peuple et Culture en Wallonie et a Bruxelles ASBL, Belgique
A Sud Ecologia e Cooperazione, Italy
CDCA - Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, Italy
MPE – HVE, Belgium
Initiativplattform TTIP stoppen! Oberoesterreich, Austria
POUR ecrire la liberte, BELGIUM
Kremnica beyond Gold, Slovakia
GLOBAL 2000 - Friends of the Earth Austria, Austria
Asociatia Romania Fara Ei, Romania
Circolo Legambiente Airone Monticello Conte Otto ( VI ), Italy
Both ENDS, Netherlands
TERRA Mileniul III, Romania
OGBL, luxembourg
Tier & Mensch e.V., Germany
Asociatia JUNIOR, Romania
issa - Informationsstelle sudliches Afrika, Germany
ded-Freundeskreis e.V., Germany
ATTAC Charleroi, Belgique
Groupe de resistance au TTIP (Charleroi), Belgique
UNITAT CIVICA PER LA REPUBLICA BALEARS, ESPANA
ASSEMBLEA REPUBLICANA, ESPANA
The Civic Resource Centre / Centrul pentru Resurse Civice, Romania
Fairtrade Letzebuerg asbl, Luxembourg
FGTB Wallonne, BELGIUM
No Tranat !, BELGIUM
The Gaia Foundation, UK
FNCTTFEL Landesverband, Luxembourg
Edelvais Association, Romania
Asociatia Romania Vie / Romania Vie Society, Romania
Observatori del Deute en la Globalitzacio (ODG), Catalunya / Estat espanyol / Spanish state
Feministes en Accio, Espana
Confederacion General del Trabajo (CGT) Espana, Spain
Centre Medic Naturista, Spain
Uran Kosice STOP, Slovakia
Convocatoria Civica, Spain
Attac Wallonie, Belgium
Attac Liege, Belgium
FGTB Centrale Generale, Belgium
CALCUTA ONDOAN, Spain
Sindicato dos Trabalhadores do Comercio, Escritorios e Servicos do Minho – CESMINHO, Portugal
ASOCIACIO DIGNITAT I SOLIDARITAT, Spain
Fis Nua, Ireland
Bio-Letzebuerg - Vereenegung fir Biolandwirtschaft Letzebuerg asbl,Luxembourg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου